Burs Yönergesi

Vakıf : Ergün Vakfı

Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci

Mütevelli Heyeti : Ergün Vakfı Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu : Ergün Vakfı Yönetim Kurulu

Üniversite : Ergün Vakfı Yönetim Kurulu

YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Vakıf Üniversite Bursu : Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (Açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.)

1) Genel Kurallar

Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.

d) Üniversite Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

e) Öğrenim gördüğü sürede her yıl Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.50 üzeri olması gerekir.

f) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)

g) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

h) Burs tahsisi yapılan aday, Vakıf tarafından hazırlanan taahhütnameyi, talep edilen tarih ve şekilde Vakfa vermekle yükümlüdür.

i) Kurum gerekli gördüğü takdirde burslunun belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda burslunun belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir. Burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız burs ödemeleri Vakıfça geri alınır.

2) Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması, Başvuru

a) Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek bütçede yer alır.

b) Burs kontenjanı, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, ve gerekirse diğer mecralarda ilan edilir.

d) Lisans öğrenimine yeni başlayacak öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuç Belgesi gerekir.

e) Lisans öğrenimine devam eden ara sınıftaki öğrenciler tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış evrakı ibraz etmelidir.

3) Vakıf Yönetim Kurulu burs için başvuran adaylardan aşağıdaki bilgi ve belgeleri istemeye yetkilidir.

a) Birlikte yaşadığı ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgâh belgesi,

b) Bağlı olduğu nüfus müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alacağı "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği",

c) Okuyan kardeşi varsa okullarından veya e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgeleri,

d) Gelir beyanı ile ilgili olarak;

Adayın gelir elde eden aile üyeleri ve/veya çalışıyorsa kendisinin ücretli çalışmaları halinde işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu,

Adayın gelir elden aile üyeleri ve/veya çalışıyorsa kendisinin tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek erbabı veya esnaf olanlar için Gelir Vergisi Beyannamesinin ve Vergi Levhasının fotokopisi,

Adayın aile üyelerinden herhangi bir işte çalışmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu veya e-Devlet üzerinden alınacak ilgili durumu gösterir belge,

Adayın aile üyeleri ve/veya adayın kendisi üzerine kayıtlı mülkleri varsa hisse bilgisi, lokasyon ve büyüklük şeklinde gösterir evrak, yoksa üzerine kayıtlı mülk bulunmadığına dair e-Devlet'ten alınacak evrak,

Adayın aile üyeleri ve/veya adayın kendisi üzerine kayıtlı motorlu taşıtları varsa, marka ve model bilgisi dahil gösterir evrak, yoksa üzerine kayıtlı motorlu taşıt bulunmadığına dair e-Devlet'ten alınacak evrak,

Adayın aile üyelerinden emekli olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge, aylık maaşlarını gösterir banka evrakı veya hesap cüzdanı sureti yahut e-Devlet üzerinden alınacak Emekli Aylık Bilgisi evrakı,

Adayın aile üyelerinden muafiyete tabi meslek grubu mensuplarının Vergi Dairesi'nden aldıkları Vergi Muafiyet Belgesi'nin ilgili kurumlardan onaylı bir sureti,

Adayın aile üyelerinin ikamet ettiği ev kira ise kira kontratının bir sureti, lojman ise lojman belgesi, kendi evi ise e- Devlet'ten alınacak evrak, evin e-Devlet'te görünmemesi durumunda ise Tapu Belgesi, ev kredili ise ilgili banka evrak,

e) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirtilecek diğer belgeler,

4) Burs Ödemeleri

a) Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 10 ay süresince yapılır.

b) Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.

c) Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, öğrencinin banka hesabına havale edilir.

5) Burs Süresi ve Devam Koşulları

a) Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

b) Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.

c) Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

d) Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.

e) Öğrenim gördüğü sürede her yıl Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.50 üzeri olması şartıyla bursu ertesi yıl devam eder.

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Ergün Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi, Engelli Öğrenciler Bursu ve Şartlı Bağış Başarı Bursu hariç)

e) Disiplin cezası alan

f) Sabıka kaydı bulunan

g) Tutuklanan

h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan

i) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen

j) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan

k) Vefat eden

l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

m) Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.

6) Diğer Şartlar :

a) Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile Ergün Vakfı’na yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir.

b) Daha önce Ergün Vakfı’ndan burs alan ve YKS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

c) Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

d) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

e) Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenir. Ayrıca bursiyerin çift anadal / yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

7) Yönerge Kapsamında Olmayan Konular

Bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.